Skip to Content

ZŠ a MŠ Brusno

Názov projektu: Rekonštrukcia základnej školy a materskej školy v Brusne
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Obdobie realizácie: 20.03.2009 - 25.11.2009

Ciele projektu

Hlavný cieľ

Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok vyučovacieho procesu v základnej a materskej škole.

Špecifický cieľ

Špecifickým cieľom bolo zlepšenie podmienok pre realizáciu výchovného procesu prostredníctvom rekonštrukcie hlavnej budovy materskej školy.

Popis realizovaných prác

V priebehu realizácie projektu sa technicky zhodnotili dva stavebné objekty o rozlohe 4428,6 m2. Rekonštrukcia sa týkala najmä zateplenia obvodového plášťa, výmeny okenných a dverných výplní, výmeny podláh a pri budove materskej školy aj rekonštrukcie strechy. Uvedenými aktivitami došlo k zlepšeniu energetickej hospodárnosti obidvoch objektov, čo sa prejaví v úspore nákladov na energie.
Projekt zároveň riešil aj realizáciu nového okapného chodníka a obstaranie interiérového a IKT vybavenia ZŠ a MŠ. Uvedenými aktivitami sa zlepšili podmienky vzdelávacieho a výchovného procesu v objektoch ZŠ a MŠ, čím bol splnený hlavný cieľ projektu.
pred rekonštrukcioupred rekonštrukciouukončená rekonštrukciaukončená rekonštrukcia