Skip to Content

Posuzování vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí - jak v národních tak i mezistátních podmínkách.
Účelem posuzování je v souladu s národní a evropskou legislativou o posuzování vlivu na životní prostředí získat objektivní odborné podklady pro vydání příslušných rozhodnutí o projektech, které mohou výrazně ovlivnit životní prostředí.

V rámci tohoto procesu mohou naši experti zajistit:

  • zpracování oznámení záměru projektu a jeho dokumentace dle příslušných předpisů
  • optimalizaci průběhu procesu EIA
  • podkladová rozhodnutí a stanoviska a komunikaci s příslušnými orgány pro posouzení záměru, dotčenými správními úřady a samosprávami
  • veškerou ostatní činnost s procesem zjištěnou
  • veškeré další služby spojené s problematikou životního prostředí ve vztahu k prostředkům z fondů EU a národní a evropské legislativě