Skip to Content

Čistiaca komunálna technika pre Štrbu

Názov projektu: Čistiaca komunálna technika pre Štrbu a jej miestne časti, Tatranské Štrbu a Štrbské Pleso
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
Opatrenie: 3.1 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Obdobie realizácie: 07/2010 – 12/2011

Ciele projektu

Hlavný cieľ

Zlepšenie kvalitatívnej úrovne, čistoty ovzdušia a tým naplnenie predpisov a nariadení EÚ, hovoriacich o znižovaní znečisťovania ovzdušia emisiami.

Špecifický cieľ

Nákup špeciálnej čistiacej a postrekovej techniky pre údržbu miestnych komunikácií v oblastiach s vyšším stupňom ochrany prírody.

Popis realizovaných prác

V priebehu realizácie projektu boli obstarané 2 ks čistiacej techniky (s prídavnými nadstavbami/zariadeniami – zariadenie na zametanie a zariadenie na čistenie miestnych komunikácií a prídavné vysokotlakové zariadenie) na čistenie miestnych komunikácií (v celkovej hodnote = 416.381,00 EUR), ktoré sú vo vlastníctve a/alebo v správe obce Štrba. V dôsledku realizácie tohto projektu sa vytvorilo jedno pracovné miesto pre osobu zo znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Miestom realizácie projektu bola Obec Štrba a jej miestne časti Tatranská Štrba a Štrbské Pleso. Takmer na celom území platí minimálne 3. stupeň ochrany prírody v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane prírody a krajiny (TANAP). V prevažnej časti územia, najmä vo vysokohorskom pásme platí 4. a 5. stupeň ochrany prírody v zmysle citovaného zákona.
Z environmentálneho hľadiska došlo realizáciou daného projektu k zníženiu zaťaženia životného prostredia, zlepšeniu kvality ovzdušia v obzvlášť významných územiach ako Tatranská Štrba, ktorá patrí do národného parku a Štrbského Plesa, ktoré je dôležitou kúpeľňou oblasťou.

Čistiaca komunálna technika pre ŠtrbuČistiaca komunálna technika pre ŠtrbuČistiaca komunálna technika pre ŠtrbuČistiaca komunálna technika pre Štrbu