Skip to Content

Kanalizácia v obci Kopčany

Názov projektu: Dobudovanie kanalizácie v obci Kopčany
Operačný program: Životné prostredie
Prioritná os: 1 – Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Operačný cile: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU
Obdobie realizácie: 20.03.2009 - 25.11.2009

Ciele projektu

Cieľ projektu

Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu v obci Kopčany

Špecifický cieľ

Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľov SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov.

Popis realizovaných prác

Realizáciou projektu sa dosiahlo odkanalizovanie obce Kopčany na 100 %. V rámci projektu bola vybudovaná nová kanalizačná sieť v dĺžke 5 204 m, ktorá bola prostredníctvom projektu napojená na existujúcu čistiareň odpadových vôd v Senici. Čistiareň ako aj kanalizačnú sieť prevádzkuje Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.. V projekte sa počítalo s vybudovaním 375 prípojok a napojením 1 080 EO. Odkanalizovane bolo riešené pomocou PVC rúr profilu DN 300 (200) mm. Dobudovaním kanalizácie v obci Kopčany sa zvýšila životná úroveň miestneho obyvateľstva, znížilo sa znečistenie podzemných vôd a prispeje sa ku prílivu investorov a obyvateľov do tejto oblasti.

Kopčany - fotodokumentácia