Skip to Content

Podpora pre Vaše projekty

Medzi priority v rámci nami poskytovaných služieb patrí identifikácia všetkých možností na získanie prostriedkov, identifikácia všetkých rizík a ohrození, maximalizácia objemu získaných prostriedkov, minimalizácia záťaže spojených s implementáciou, kreativita a individuálny prístup ku každému klientovi, úspešná realizácia projektu a tým pádom úplná spokojnosť klienta. Analyzujeme možnosti Štrukturálnych fondov pre realizáciu projektového zámeru. Spracujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok na základe podmienok jednotlivých operačných programov, fondov EÚ, priamych grantov a verejných zdrojov SR.
Zabezpečíme spracovanie projektovej dokumentácie tak, aby projekt:

  • zodpovedal požiadavkám žiadateľa
  • z dlhodobého hľadiska bol životaschopný a trvalo udržateľný
  • obsahoval všetky náležitosti pre získanie dotácie z fondov EÚ

Zjednotíme zámer žiadateľa s prioritami dotačného titulu a po schválení projektového zámeru zabezpečíme odborný dohľad nad celkovou implementáciou projektu. Hlavným cieľom spoločnosti je dosiahnutie úspešnej a rýchlej realizácie projektu a spokojnosti klienta so všetkými poskytovanými službami. Pre naplnenie tohto cieľa je dôležité okrem iného dôsledné sledovanie a vyhodnocovanie všetkých záujmov, potrieb a povinností, ktoré súvisia s projektom. Naši experti pravidelne komunikujú s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy a spoločnosť zabezpečuje ich pravidelné vzdelávanie v danej oblasti. Preto môžeme garantovať znalosť najnovších legislatívnych podkladov, vedeckých poznatkov v daných oblastiach aj najnovších informácií súvisiacich s agendou implementácie fondov EÚ.

V prípade záujmu o nami poskytované služby prosíme o vyplnenie nasledujúceho nezáväzného formulára. Naši konzultanti Vám radi odpovedia a pomôžu pri kreovaní projektových zámerov.