Skip to Content

Štrukturálne fondy

Štrukturálne fondy slúžia na financovanie štrukturálnej pomoci regiónom členských štátov Európskej únie, v našom prípade regiónov Slovenskej republiky, s cieľom zvyšovať ich konkurencieschopnosť a znižovať zaostávanie menej rozvinutých regiónov. V spoločnosti Star EU a.s. sa projektami Štrukturálnych fondov zaoberá projektové oddelenie, zamestnanci ktorého Vám kedykoľvek radi odpovedia na Vaše otázky ( info@star-eu.sk)

Spoločnosť Star EU a.s. poskytuje komplexné poradenstvo v činnostiach:

  • formulovanie projektových zámerov vhodných na financovanie z fondov EÚ podľa požiadaviek uchádzačov;
  • prieskum a identifikácia možností získavania finančných prostriedkov na projekty podľa individuálnych potrieb uchádzačov,
  • optimalizácia celkových nákladov projektov s cieľom maximalizovať nenávratné grantové zdroje financovania a minimalizovat vlastné zdroje žiadateľa,
  • sprostredkovanie konzultácií pre klientov so štátnou správou - Riadiacimi orgánmi pre Operačné programy a európskymi inštitúciami,
  • spracovanie komplexných žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov z fondov EÚ v súlade s predpismi a legislatívou SR a EÚ,
  • vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti,
  • vypracovanie finančných analýz a analýz nákladov a výnosov,
  • zabezpečenie spracovania posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA v zmysle zákona c. 24/2006 Z.z.,
  • sprostredkovanie komplexných činností stavebnej a projektovej prípravy a stavebného dozoru,
  • manažment projektov, dohľad nad implementáciou projektov, monitoring a reporting pre potreby obstarávateľov a donórskych organizácií.

Našou prioritnou oblasťou pôsobenia sú typické aktivity navrhnuté v rámci operačných programov: Regionálny OP, OP Životné prostredie, OP Doprava, prípadne iných OP, ktoré obsahujú: Zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, protipovodňové opatrenia, znižovanie množstiev a triedenie odpadov, staré environmentálne záťaže, technológie na znižovanie energetickej náročnosti budov a znižovanie emisií skleníkových plynov, obnoviteľné a alternatívne zdroje energií, cestné komunikácie, zlepšovanie infraštruktúry miest a obcí, infraštruktúra školstva a zdravotníctva, obnova historických a kultúrnych objektov, objekty pre cestovný ruch, šport a voľný čas a pod.

Náš tým expertov disponuje dlhoročnými pracovnými skúsenosťami nadobudnutými v súkromnom sektore, štátnej a verejnej správe či Európskej komisii. Dbá o svoje kontinuálne vzdelávanie a komunikáciu s orgánmi štátnej správy, Európskej komisie a mimovládnymi organizáciami s cieľom poskytovať vysokú kvalitu služieb. Pravidelne sleduje vývoj legislatívy a predpisov EÚ a SR potrebných k príprave a realizácii projektov financovaných z fondov EÚ. Spoločnosť spolupracuje s nezávislými expertmi a firmami SR, ČR a vybraných európskych krajín s cieľom operatívneho vytvárania konzorcií, ak si to charakter projektov vyžaduje. Cieľová skupina: Mestá a obce, združenia miest a obcí, vodárenské spoločnosti, kraje, neziskové organizácie, verejný sektor, podnikateľské subjekty.