Skip to Content

Externý manažment

Externý manažment projektov zahŕňa implementáciu schválených projektov v jednotlivých operačných programoch, s cieľom zabezpečiť celkový chod realizácie projektov, predovšetkým vypracovanie žiadostí o platbu a monitorovacích správ.
Predmetom je poskytovanie poradenských služieb pri implementácii projektov, na ktorý klient (prijímateľ NFP) získal v programovacom období 2007-2013 nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, prípadne iných verejných zdrojov financovania.

Poradenstvo pri implementácii projektu a investičný dozor počas implementácie projektov

 • spracovanie nevyhnutných vstupov klientovi, potrebných k uzavretiu zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku z EÚ fondov
 • vykonávanie úloh „Manažmentu kontraktu“, ktoré vyplývajú klientovi z poskytnutia príspevku zo zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku z EÚ fondov:
 1. administratívne úkony
 2. zostavenie časového a obsahového harmonogramu a jeho riadenie
 3. monitoring, kontrola a schvaľovanie vecného a finančného plnenia postupu projektu podľa požiadaviek klienta a časového a vecného harmonogramu
 4. kontrola správnosti faktúr od dodávateľa (či faktúra obsahuje všetky náležitosti podľa zákona, či je oprávneným výdavkom podľa zostaveného rozpočtu projektu)
 5. spracovanie finančných dokladov pre platobný orgán
 6. spracovanie výstupov pre publicitu a propagáciu projektu v zmysle príslušných predpisov
 7. predchádzanie poškodenia alebo možného poškodenia rozpočtu
 8. pomoc pri účtovníctve, výkazníctve a archivácii
 9. zastupovanie záujmov klienta v úlohe investora voči dodávateľom, vrátane obsahového návrhu štruktúry zmluvných vzťahov (riadenie zmluvy – contract management)
 10. poradenstvo pri navrhovaní základných funkčných vzťahov medzi Mandantom a zúčastnenými ostatnými subjektami na projekte
 11. vypracovanie podkladov pre Mandanta na riadenie prác, termínov a koordinácia poskytovateľov ostatných služieb projektu
 12. dohľad a riadenie plánovaného časového harmonogramu rozhodujúcich termínov, ako napr. začiatok prác, dokončenie a pod.
 13. vyplnenie monitorovacích správ v príslušnom elektrokomunikačnom finančnom systéme (aktualizácia finančno-platobného kalendára, schválená a vyplnená definícia objektov, finančný harmonogram plnenia, prehľad financovania a faktúr)
 14. kontrola zisťovacích protokolov a faktúr z hľadiska správnosti voči implementačnému orgánu
 15. zabezpečenie finančných tokov od implementačného orgánu k Mandantovi
 16. spracovanie záverečného formulára vyhodnotenia akcie
 17. zabezpečenie súpisu všetkých faktúr vrátane ich obsahovej náplne
 18. zabezpečenie a spracovanie ďalších podkladov na základe požiadaviek príslušného fondu z ktorého bolo poskytnuté financovanie projektu